Как се прави бизнес план? Изготвяне стъпка по стъпка

Как се прави бизнес план

Как се прави бизнес план? Този въпрос често си задават повечето хора, които мислят да започнат собствен бизнес, стартъп или искат да намерят инвеститор. Всеки разбира, че отговорът на въпроса “как се пише бизнес план?” е неразделна част от успеха на компанията и предприятието. Изготвяне на бизнес план означава представяне на пълна картина на вашия бизнес от анализа до перспективите за развитие.

Бизнес планът е документ, който отговаря на всички въпроси, свързани с вашия бизнес и предоставя изчерпателно представяне на показателите на компанията в дългосрочен и краткосрочен план и може да бъде редактиран заедно с промените в текущите планове и стратегии.

Такива видни фигури в областта на мениджмънта и маркетинга като Брайън Трейси, Стивън Кови, Джон Максуел и много други смятат, че повечето хора измислят десетки идеи всеки ден. Не всяка идея обаче прераства в успешна бизнес идея. В тази публикация ще отговорим на въпроса „Как се прави бизнес план?“.

В нашият раздел с бизнес планове можете да намерите и други публикации по темата:

Вижте още: Бизнес план на къща за гости

И така, как се пише бизнес план? Правилното разработване на бизнес план е възможно, ако проучите подробно всеки от неговите раздели:

 • Встъпителна част или резюме на проекта
 • Описание на стоки и услуги;
 • Анализ на пазара и маркетингова стратегия;
 • Производствен план;
 • Организационен план;
 • Финансов план и бюджет;
 • Очаквани резултати, оценка на риска и перспективи за развитие.

Продължавайте да четете за да разберете как се изготвя бизнес план самостоятелно.

Как се прави бизнес план самостоятелно и какво е необходимо за това?

Как се пише бизнес план

Преди самото разработване на бизнес план, първо трябва да оцените текущата ситуация и да работите с информацията. Една от признатите технологии за предварителен анализ преди изготвянето на бизнес план, особено за малкия бизнес, е SWOT анализът, който структурира цялата информация.

Какво е SWOT анализ и как се използва в бизнес план? SWOT анализът е необходим, за да се оценят вътрешните и външните ресурси на компанията, като се направи обективна картина за бизнес плана и се състои от следните компоненти:

 • Strengths– силните страни на продукт или услуга, например, това може да включва ниски производствени разходи, висок професионализъм на служителите, иновативен продуктов компонент, атрактивна опаковка на продукта или високо ниво на фирмено обслужване и т.н.
 • Weakness – слаби страни, те включват фактори като липса на собствени търговски помещения, ниско разпознаване на марката сред потенциалните купувачи и др.
 • Opportunities – възможностите в бизнеса предполагат такива фактори като внедряване на нови материали и технологии за производство на продукта, получаване на допълнително финансиране за проекта и др.
 • Threats – заплахи, за бизнеса това могат да бъдат критерии като икономическата и политическа ситуация в страната или региона, особеностите на манталитета на потребителите, нивото на технологично развитие в бизнес сферата и др.

Как да направим бизнес план показващ необходима информация?

Как се изготвя бизнес план

Как да направим бизнес план, който съдържа цялата необходима информация за проекта? Преди да попълните подробно секциите, съберете максимално количество допълнителна информация по темата на бъдещия проект. Трябва да направите анализ на индустрията, да проучите начини за популяризиране на вашите продукти/услуги, да разберете кои компании са вашите конкуренти на пазара. Също така оценете размера на данъчните облекчения за вашата компания и ресурсите на бъдещия проект, например парични, интелектуални, временни, персонал и т.н.

Всичко това ще ви помогне за по-ефективно разработване на бизнес план и да не търсите материал за неговите раздели по пътя. Ще спестите значително време, като постигнете добри резултати.

Как се пише бизнес план стъпка по стъпка?

Как да направим бизнес план

1. Встъпителна част на проекта и обобщение

Във встъпителната част на проекта трябва да направите положително впечатление на инвеститорите и да дадете общ преглед на бизнес плана като цяло, така че в този раздел трябва да се вземат предвид следните точки:

 • направление на дейността на фирмата;
 • целеви пазари и мястото на компанията в тях;
 • рентабилност и възвръщаемост на инвестициите;
 • персонал и отговорни лица;
 • планирани количествени и качествени показатели в резултат на работа по периоди.

В обобщение е необходимо да се обоснове какво ще получат инвеститорите при успешно реализиране на проекта и какви са шансовете за загуба на капитал или част от него в случай на неблагоприятно развитие. Заключението се изписва в самия край, когато основната част на бизнес плана вече е написана.

2. Описание на стоки и услуги

В този раздел трябва да опишете какви стоки и услуги планирате да продавате и да разберете портрета на вашия клиент или целева аудитория. За тази цел, можете да направите фото и видео заснемане на вашата линия от стоки и услуги. Направете пазарен анализ, за ​​да видите дали има подобни продукти или услуги на вашия целеви пазар и опишете своя ценови модел. Опитайте се да отговорите на въпроса „можете ли да се конкурирате със съществуващи компании във вашия сегмент?“ След такъв анализ ще имате ясна представа за кого произвеждате продуктите си, както и ще разберете характеристиките на вашия продукт.

3. Анализ на пазара и маркетингова стратегия

За да разберете условията, при които ще работи вашата компания и кои конкуренти могат да бъдат идентифицирани във вашата среда, трябва максимално точно да предпишете маркетинговата стратегия. Стратегията включва анализ на пазарната среда, конкурентите и вашата стратегия за промотиране на продукта в настоящите условия до крайния потребител. Изучаването на методи и инструменти за промоция ще доведе до компетентно изготвяне на бизнес план и популяризиране на продуктите си на пазара. След всичко това, не забравяйте да съставите примерен план за продажби по тримесечия, за да разберете какъв обем продажби и нетна печалба може да генерира вашият бизнес.

4. Производствен план

Този раздел може да бъде пропуснат, ако вашата компания ще предоставя услуги или ще продава стоки, тоест ще се занимава с търговия. Ако вашата компания планира да произвежда продукти, тогава трябва да разберете колко производствен капацитет ще ви е необходим за внедряване на производство, в каква последователност ще бъде въведено и подготвено оборудването за работа. Оценете очакваната динамика на нарастването на производството във времето и логистиката на необходимите материали и суровини. Начертайте своя производствен процес, за да получите картина на цялата си дейност.

5. Организационен план

В този раздел трябва да отразите вашите действия по организиране на бизнеса, разбити на конкретни стъпки със сроковете за изпълнение на всеки етап, отговорното лице и очакваните резултати.

6. Финансов план и бюджет

В тази част от разработване на бизнес план правите подробна оценка и планирате бюджета на компанията. Обикновено една компания има еднократни разходи и периодични разходи. Еднократните разходи включват закупуване на оборудване или помещения, рекламна табела и т.н. Периодичните разходи включват консумативи, суровини, наем, сметки за битови услуги, заплати, покупка на стоки.

7. Очаквани резултати, оценка на риска и перспективи за развитие

Можете да разгледате няколко варианта за развитие на събитията, свързани с вашия бизнес, да оцените рисковете и перспективите за развитие. Въз основа на прогнозните финансови данни анализирайте бизнес плана и се опитайте да оцените проекта си. Ако бяхте инвеститор и ви беше предложено да инвестирате в такова предприятие въз основа на този бизнес план, бихте ли се съгласили?

Как се изготвя бизнес план привличащ внимание?

Първо, за търговските инвеститори са важни финансовите показатели. За малки бизнес-проекти това са:

 • периодът на изплащане,
 • възвръщаемост на инвестициите,
 • рентабилност на продажбите,
 • нивото на рентабилност.

Докато за големи бизнес проекти е необходимо също да се добавят показатели като

 • NPV (текуща нетна стойност) *,
 • IRR (вътрешна норма на възвръщаемост) **,
 • PI (индекс на възвръщаемост на инвестициите) ***,
 • Ниво на риск, рентабилност и оборота на активите.

За държавни проекти е важно да се говори за социалната значимост на бизнеса, ползите от продуктите, въздействието върху развитието на целевите индустрии и региони и т.н.

Второ, за инвеститора е важен инвестиционният план , който разглежда следните въпроси:

 • колко пари са необходими за реализиране на проекта?
 • колко пари влага авторът на проекта?
 • колко пари инвестира инвеститорът?
 • Нужен ли е банков заем?

На трето място, инвеститорът обръща внимание на паричния поток на проекта (Cash Flow) или ОПП – отчет за паричните потоци, който е окончателният обобщен отчет на бизнес плана и показва движението на всички парични потоци на компанията за всички видове дейности за всеки от периодите. Това е документ, който показва дали има парични празнини, колко пари получава всеки от участниците в проекта, как оперативната, инвестиционната и финансовата дейност на компанията влияят на финансите на предприятието.

Разбира се, основният документ, на който инвеститорът обръща внимание, е бизнес планът на проекта, така че е необходимо да знаем как да направим бизнес план компетентно и професионално.

Терминологичен речник

* NPV (текуща нетна стойност) – показва размера на дисконтираните парични средства, които инвеститорът очаква да получи от проекта, след като доходите изплатят първоначалните инвестиционни разходи и повтарящите се разходи, свързани с изпълнението на проекта.

** PI (Индекс на възвръщаемостта на инвестициите, %) е показател за ефективността на инвестициите, който представлява съотношението на дисконтирания доход към размера на инвестиционния капитал.

*** IRR (Вътрешна норма на възвръщаемост, %) е нормата на възвръщаемост (бариерен процент, дисконтов процент), при която нетната настояща стойност на проекта е равна на нула, или това е дисконтовият процент, при който дисконтирания доход от проекта се равнява на инвестиционните разходи. Вътрешната норма на възвръщаемост определя максимално приемливия дисконтов процент, при който средствата могат да бъдат инвестирани без загуба за собственика.

Заключение

Както можете да видите, да се научи как се изготвя бизнес план не е трудно. Само осъзнаването на сериозността на бизнеса и добре написан бизнес план ще бъдат важна стъпка към успеха на вашето предприятие. Това ще ви позволи да представите бъдещия бизнес в благоприятна светлина пред инвеститорите, да привлечете тяхната подкрепа и да започнете дълго и ползотворно сътрудничество, в резултат на което веднага ще последва печалба.

Total
0
Shares
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подобни