...
Browsing Category

Маркетинг

1 post

Маркетинг – това е изкуството да превръщаш нуждите на хората и компаниите в стоки и услуги от определен тип в потребителско търсене. Като цяло, той решава същата задача, като бизнеса, той – е душата на бизнеса. Като всяко друго изкуство, маркетинг изисква владеене на определени техники. Без това, всеки бизнес рано или късно е обречен на провал.
Маркетингът проучва състоянието на пазара, наличието на търсене и предлагане на един или друг продукт, ценова политика и, разбира се, начините за повишаване на търсенето на предлаганите от компанията стоки и услуги. Маркетингът е необходим не само за продажба на стоки, но също и за отговаряне на нуждите на потребители, създаване на такива продукти, което хората искат да видят по рафтовете на магазините.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.